Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

CONCURS  PENTRU OCUPAREA  UNUI POST  DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU

Str. Mitropoliei nr. 34, 550179 Sibiu, România

directiune@cnogsibiu.ro

secretariat@cnogsibiu.ro

+40 269 210 082 / +40 269 214 781

 

Nr. de înregistrare 2937/ 26.10.2021

 

 

ANUNŢ

 

CONCURS  PENTRU OCUPAREA  UNUI POST  DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU,  STUDII SUPERIOARE  CONTRACT DE MUNCĂ  PE  PERIOADĂ   NEDETERMINATĂ

 

Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu, organizează concurs, în baza H.G. 286/2011 și H.G. 027/2014, la sediul instiuţiei, pentru ocuparea postului contractual  temporar vacant de administrator patrimoniu,  contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în data de  22  noiembrie 2021 ora 09:00;

Cerinţele pentru înscrierea la concurs sunt: sudii universitare de lungă durată (studii economice/tehnice), vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 5 ani.

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul COLEGIULUI NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU.

 1. Condiții de participare

 

 1. Condiţiile generale de înscriere și participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 8. Condiţii specifice:
 9. Vechime în specialitatea studiilor  de minimum 5 ani;
 10. Constituie avantaj vechime în muncă ca adminitrator patrimoniu învăţământ;
 11. Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. Word, Excel, baze de date);
 12. Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;
 13. Spirit organizatoric;
 14. Abilități de comunicare şi relaţionare;
 15. Abilități de lucru în echipă;
 16. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 17. Constituie un avantaj dacă a mai lucrat în unităţi şcolare, perfecţionare în domeniul SSM, PSI;
 18. Disponibilitate pentru program flexibil;
 19. Capacitatea de a lua decizii eficiente.

 

 1. Acte necesare pentru înscrierea la concurs

 

Conform art. 6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate, certificat de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. Carnetul de muncă și adeverinţă extrasă din REVISAL care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, la sediul Colegiului National ,,Octavian Goga” Sibiu din str. Mitropoliei nr.34,  la secretariatul instituției, cu respectarea programului menționat în graficul desfăşurării concursului.

 • Calendarul concursului:

Concursul constă în  următoarele etape:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • proba practică
 • interviu

Rezultatul etapei de selecţie a dosarelor se va afişa folosind sintagma „admis” sau „respins”.

Se pot prezenta la probele concursului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Se pot prezenta la proba următoare numai candidații care au obţinut minimum 50 de puncte la proba curentă.

Graficul desfăşurării concursului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Colegiului National ,,Octavian Goga” Sibiu şi la telefon 0269/210082.

Graficul desfăşurării concursului:

 

Etapa de concurs Data / perioada Observaţii
Publicarea anunţului 28.10.2021 Monitorul oficial partea III-a, posturi gov.ro, Ziarul Bursa, http//cnogsbiu.ro
Depunerea dosarelor de înscriere 01.11.2021-12.11.2021 între orele 9,00-14,00

 

La secretariatul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Verificarea şi validarea dosarelor 17.11.2021, ora 16,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Proba scrisă 22.11.2021-ora 9,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Rezultate proba scrisă 23.11.2021-ora 12,30 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Contestaţii proba scrisă 23.11.2021-ora 13,00-14,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Proba practică 24.11.2021-ora 9,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Rezultate proba practică 24.11.2021-ora 12,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Contestaţii  proba practică 24.11.2021-ora 12,00-13,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Interviu 24.11.2021-ora 14,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Afişarea rezultatelor finale 25.11.2021-ora 14,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu

ATRIBUTIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI

 • Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului;
 • Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din învăţământ;
 • Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ;
 • Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine;
 • Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii , pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ;
 • Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
 • Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale ale unităţii de învăţământ;
 • Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul de inventar al acesteia şi în evidenţele contabile;
 • Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ;
 • Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul unităţii;
 • Responsabilităţi principale privind activitatea la casierie şi în cadrul compartimentului Contabilitate;
 • Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ;
 • Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ;
 • Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali;
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;
 • Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare.
 • Monitorizarea produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din  învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, conf. OUG nr.96/2002.

 

Preşedinte comisie de concurs,

DIRECTOR,

Prof. Tischer Alexandra Maria

Bibliografie concurs administrator patrimoniu:

 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

3.LEGEA nr. 22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind achiziţiile publice ;
 2. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice
 3. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 4. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 5. LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
 6. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;.
 7. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;
 8. O.U.G 74/2008 privind colectarea selectivă a deșeurilor
 9. Ordin OMEC Nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , publicat în Monitorul Oficial , Partea I, nr 827/ 09.09.2020
 10. OUG nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat.

 6,594 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.