Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Anunţ concurs pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU

Str. Mitropoliei nr. 34, 550179 Sibiu, România

directiune@cnogsibiu.ro

secretariat@cnogsibiu.ro

+40 269 210 082 / +40 269 214 781

Nr….2679…..20.09.2021

 

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

Consiliul de Administraţie al Colegiului National ,,Octavian Goga” Sibiu   anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de informatician cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Cerinţele pentru înscrierea la concurs sunt: studii superioare de lungă durată în domeniile de studiu Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Informatică, cu vechime în specialitatea studiilor de minim de 3 ani.

Concursul se va desfăşura în data de 12.10.2021, ora 900.

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul COLEGIULUI NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU.

 1. Condiții de participare

 

 1. Condiţiile generale de înscriere și participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante sunt cele prevăzute de art.3 din Anexa la H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
 2. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 3. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 4. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. are capacitate deplină de exercițiu;
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 7. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 1. Condiţii specifice de înscriere și participare la concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției

 

– studii superioare de lungă durată în domeniile de studiu Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Informatică.

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim de 3 ani.

 1. Acte necesare pentru înscrierea la concurs

Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate, certificat de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. Carnetul de muncă și adeverinţă extrasă din REVISAL care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, la sediul Colegiului National ,,Octavian Goga” Sibiu din str. Mitropoliei nr.34,  la secretariatul instituției, cu respectarea programului menționat.

 • Calendarul concursului:

Concursul constă în  următoarele etape:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • proba practică
 • interviu

 

Rezultatul etapei de selecţie a dosarelor se va afişa folosind sintagma „admis” sau „respins”.

Se pot prezenta la probele concursului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor.

 

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte,
 2. pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte,
 3. pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Se pot prezenta la proba următoare numai candidații care au obţinut minimum 50 de puncte la proba curentă.

 

Etapa de concurs Data / perioada Observaţii
Publicarea anunţului 20.09.2021 Monitorul oficial partea III-a,

Ziarul Bursa, posturi.gov.ro,

http://cnogsibiu.ro

Depunerea dosarelor de înscriere 20.09.2021-01.10.2021, între orele 1200-1400 La secretariatul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Verificarea şi validarea dosarelor 05.10.2021  
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse 06.10.2021-ora 1400  
Proba scrisă 12.10.2021- ora 900  
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 12.10.2021-ora 1400  
Proba practică 13.10.2021 – ora 930  
Interviu 13.10.2021 – ora 1200  
Afişarea rezultatelor 13.10.2021 – ora 1400  
Depunerea contestaţiilor 13.10.2021 – ora 1430 – 1600  
Afişarea rezultatelor finale 14.10.2021 – ora 1000  

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, tel. 0269/210082

Tematica pentru postul de informatician:

 1. Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi.
 2. Echipamente de rețea si comunicație.
 3. Instalari și configurarări de echipamente în rețelele locale structurate.
 4. Adminstrarea rețelelor de calculatoare.
 5. Securitate și mentenanță, programe antivirus.
 6. Cloud computing, partajarea fisierelor, stocare, lucru in cloud, backup si restaurare.
 7. Instalare software (stații de lucru, imprimante). Licențe.
 8. Instalare și configuare Windows 10, Microsoft Office.
 9. Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte, depanare.
 10. Sisteme de operare Windows, Linux
 11. Suita Microsoft Office 365( Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, Teams, Onedrive) si Google Suite( cu accent pe Classroom. Google Forms, Calendar,Drive)
 12. Internet, servicii Internet
 13. Creare si actualizare siteuri. Limbajul HTML.
 14. Platforme educationale, administrare si configurare.
 15. Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Invățământului din România(SIIIR).
 16. Internet banking (salarii, burse, etc.)

 

BIBLIOGRAFIE

 • LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
 • Regulamentulde organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 5079/2016;
 • BURAGA Sabin, Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Editura Polirom, 2005;
 • CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;
 • Luke Welling, Laura Thomson – Dezvoltarea aplicatiilorWEB folosind PHP și MySQL, Ed. Teora
 • Steve Bain – Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
 • Utilizarea computerului – Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Editare de text – Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Calcul tabelar – Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • ECDL Baze de date. Microsoft Access 2013 – Raluca Constantinescu, Ionut Danaila
 • ECDL Prezentari. Microsoft PowerPoint 2013 – Raluca Constantinescu, Ionut Danaila
 • ECDL Instrumente online. Microsoft Outlook 2013 – Ionut Danaila
 • Utilizare SIIIR –https://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri;
 • Administrare site: https://docs.joomla.org/, https://www.example.com/
 • https://onedrive.live.com/?authkey=%21AF4Qkqew4f7eUoc&id=BFD426074FCB2430%2110130&cid=BFD426074FCB2430

 

 10,045 total views,  13 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.