Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Hotărâri ale Consiliului de Administrație în anul școlar 2017-2018

 • Hotărârea nr.1 din 7.09.2017 privind:
  • acordarea calificativelor cadrelor didactice / personalului didactic;
  • aprobarea încadrării personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018;
  • desemnarea diriginților la clasele a V-a și a IX-a;
  • validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
  • revizuirea R.O.F. și aprobarea R.I.;
  • arpobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru 10 profesori;
  • desemnarea responsabililor comisiilor metodice cu caracter permanent pentru anul școlar 2017-2018 și a celor cu caracter temporar;
  • stabilirea intervalului 6-10 noiembrie 2017 pentru desfășurarea programului ”Școala altfel”;
  • transferurile elevilor de la nivel primar și gimnazial au fost consemnate în Anexa Nr. 6 a Registrului de Procese verbale ale Consiliului de Administrație.
 • Hotărârea nr.2 din 6.10.2017 privind:
  • aprobarea programului ”Școală după școală” de la Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu, în anul școlar 2017-2018;
  • aprobarea propunerilor pentru achiziţionarea obiectelor de inventar și pentru lucrările de reparații în anul financiar 2018;
  • colaborarea cu Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu, în cadrul proiectului ”ULBS-Universitatea elevilor CNFIS-FDI-2017-0434”;
  • aprobarea detașării pentru doamna profesor Gafton Alexandra, ca urmare a vacantării catedrei de matematică, nivelul de învăţământ gimnazial – limbă de predare germană
  • aprobarea Raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2016-2017.
 • Hotărârea nr.3 din 7.12.2017 privind:
  • Aprobarea Proiectului Planului de școlarizare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul școlar 2018-2019;
  •  Aprobarea Raportului final privind activitățile desfășurate în săptămâna Școala altfel (6-10 noiembrie 2017);
  •  Aprobarea decontării navetei cadrelor didactice, pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie;
  •  Aprobarea eliberării duplicatului diplomei de bacalaureat, d-lui Slavu Ioan-Teodor, absolvent al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, în anul școlar 2016-2017;
  •  Acordul de principiu la solicitarea domnului Luca Dan Horațiu, administrator la S.C. Tourism & Hospitality S.R.L., în vederea închirierii unui teren de 8mp, în incinta școlii, pentru amplasarea chioșcului de comercializarea a produselor alimentare pentru elevi. Acordul de principiu la solicitarea domnului Crișca Daniel, reprezentantul firmei S.C. Oprița Business S.R.L., în vederea închirierii unui teren de 8mp, în incinta școlii, pentru amplasarea chioșcului de comercializarea a produselor alimentare pentru elevi;
  •  Aprobarea cererii cu nr. 2460 / 04.12.2017 a d-lui Paraipan Dragoș Constantin, tatăl elevilor: Paraipan David Mircea- cl.a VI-a E, Paraipan Vlad Andrei- cl. I E, Paraipan Diana Elena- cl.a XI-a E;
  •  Aprobarea cererii cu nr. 2449 / 27.11.2017 a d-lui prof. Ioan Galață;
  •  Aprobarea Programului zilei de 22.12.2017
 • Hotărârea nr.4 din 31.01.2018 privind:
  • Aprobarea cererilor domnilor profesori Ionescu Cimarron și Keresztesz C. Ștefan privind menținerea în activitate ca titular în funcția didatică peste vârsta de pensionare;
  • Aprobarea cererilor de întregire a normei didactice de predare-învățare-evaluare în anul școlar 2018-2019, formulate de către doamnele profesor Albu Gabriela, și Sibișan Ana-Mădălina;
  • Aprobarea cererii de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare, în anul școlar 2018-2019, formulată de către doamna profesor Rotaru Florentina Mădălina;
  • Prezentarea cererii domnului Croitoru Victor Constantin (catedra de religie), cu privire la demisia din învățământ;
  • Constituirea unei Comisii în vederea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern, în conformitate cu OMEN nr. 3027/08.01.2018;
  • Rezoluția membrilor Consiliului de Administrație la Memoriul înregistrat cu nr.38/10.01.2018: constituirea unei Comisii de mediere.
 • Hotărârea nr.5  din 8.02.2018 privind:
  • .Aprobarea proiectului planului de încadrare pentru anul școlar 2018-2019;
  •  Numirea domnului profesor Adrian Neamțu ca profesor diriginte la clasa a X-a D și a doamnei profesor Codruța Burlea ca profesor diriginte la clasa a IX-a F;
  • Aprobarea a 36 de cereri privind transferul elevilor de la nivelul primar, gimnazial și liceal în semestrul al II-lea, anul școlar 2017-2018 și respingerea unui număr de 8 cereri;
  • Formularea unei solicitări cu privire la suplimentarea cu 1 post de contabil și 2 posturi de portar;
  • Aprobarea ofertei curriculare la decizia școlii pentru anul școlar 2018-2019;
  • Desfășurarea programului în ziua de 21.02.2018, în perioada desfășurării Probei C – proba scrisă de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională a examenului de bacalaureat național 2018 după cum urmează: orele de curs la nivelul liceal se vor desfășura în intervalul orar 8.00-11.00, astfel încât Proba C să se poată desfășura conform procedurii începând cu ora 12.00;
  • Aprobarea a două cereri de echivalare a studiilor și de reînscriere a elevvilor în învățământul primar;
  • Aprobarea cererii doamnei profesor Sima Mirela, specializarea limba și literatura română, de reîntoarcere în activitate începând cu data de 01.04.2018, ca urmare a încetării Concediului de Îngrijire Copil;
  • Aprobarea cererii  doamnei profesor Teodorescu Iulia (specializarea Teologie didactică ortodoxă – limba și literatura română) care solicită orele de religie ortodoxă rămase vacante, începând cu semestrul al II-lea, an școlar 2017-2108;
  • Aprobarea cererilor de decontare a navetei pentru luna ianuarie 2018, pentru 5 cadre didactice;
  •  Amânarea pronunțării unei rezoluții privind cererea d-nei profesor Pircă Lidia Carmen și cererea d-nei Pleșca Gabriela privind închirierea de spații destinate desfășurării de cursuri de perfecționare și de pregătire profesională, pentru o dată ulterioară, corelată aprobării suplimentării posturilor de portar;
  • Aprobarea cererii cu privire la ocuparea temporară a unei săli de clasă în incinta Colegiului în vederea desfășurării Programului Educațional ”Mind Lab”, în perioada 12.02.2018-31.03.2018, program destinat elevilor din această unitate școlară.
 • Hotărârea nr.6  din 28.02.2018 privind:
  1. Aprobarea criteriilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor specifice de mobilitate: restrângere de activitate, transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, pre-transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
   • Promovarea examenului din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar cu nota minimă de 8,50 sau la repartiția guvernamentală cu nota 8,50;
   • Obținerea punctajului minim de 30 de puncte în urma evaluării conform Anexei 2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019;
   • Susținerea în cadrul Colegiului a unei lecții demonstrative în profilul postului didactic/catedrei vacante, pe o temă propusă de comisie, evaluată cu nota minim 9,50;
   • Desfășurarea unei probe de interviu pentru analiza convergenței între competențele profesionale ale candidatului și exigențele procesului de predare-învățare-evaluare ale Colegiului; punctaj minim pentru promovarea probei de interviu cu calificativul Admis: 60 puncte; punctaj maxim pentru promovarea probei de interviu cu calificativul Admis: 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
   2. Aprobarea criteriilor specifice pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2018-2019;
   3. Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare în Colegiul Național ”Octavian Goga”, conform prevederilor art. 2 din O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016 modificat și completat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018, după cum urmează:
   • se vor achiziționa organizatoare pentru depozitarea telefoanelor mobile ale elevilor pe durata orelor de curs;
   • se interzice efectuarea serviciului pe școală de către elevi în Colegiul Național ”Octavian Goga”;
   • se interzice accesul părinților elevilor în incinta școlii în scopul însoțirii acestora, cu excepția cazurilor de elevi cu CES sau dizabilitate permanentă sau temporară, caz în care se permite accesul părinților în urma înregistrării unei cereri în acest sens;
   • serviciul pe școală al cadrelor didactice de la nivelul liceal se va efectua de către trei cadre didactice zilnic, conform graficului întocmit de responsabilul comisiei.
 • Hotărârea nr.7  din 8.03.2018 privind:
  • Aprobarea criteriilor specifice pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2018-2019, în conformitate cu O.M.E.N. nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
   • Pentru secția română, criteriul specific se referă la copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, iar copilul este încredințat cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripția școlii, dovadă făcând documentele legale de încredințare a copilului.
   • Pentru secțiile germană și maghiară criteriul specific vizează cunoașterea limbii de predare germane, respectiv maghiare, dovadă făcând listele semnate și ștampilate de către președintele de comisie, privind rezultatul evaluării în cadrul școlii, având calificativul ADMIS.
 • Hotărârea nr.8  din 19.03.2018 privind:
  • Aprobarea orarului special în data de 19.03.2018 și 21.03.2018, zile în care se va desfășura Simularea probelor scrise (Proba E a) și Proba E c) ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2017-2018, conform Calendarului simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalureat național, în anul școlar 2017-2018 – Anexa 1 la O.M.E.N. nr. 3109/29.01.2018 privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalureat național, în anul școlar 2017-2018;
  • Aprobarea cererilor de decontare a navetei pentru luna februarie 2018, pentru 6 cadre didactice
 • Hotărârea nr.9  din 21.03.2018 privind:
  • Aprobarea cererii nr. 638/14.03.2018, pentru obținerea acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ, pe catedra de matematică, la Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu;
  • Aprobarea Procedurii operaționale specifice privind aplicarea criteriului specific de departajare – cunoașterea limbii de predare germană, în vederea înscrierii în învățământul primar – 2018. Evaluarea competențelor de comunicare în limba germană, în vederea înscrierii în învățământul primar, va avea loc în data de 27.03.2018, ora 14.00;
  • Aprobarea Proiectului ”Școală după Școală” anul școlar 2018-2019.
 • Hotărârea nr.10  din 02.04.2018 privind:
  • Aprobarea suplimentării numărului de locuri aprobate conform proiectului planului de școlarizare depus pentru anul școlar 2018-2019, în vederea cuprinderii tuturor copiilor care au solicitat înscrierea în învățământul primar – clasa pregătitoare, limba de predare română, FAZA 2, etapa 1, conform prevederilor din O.M.E.N. nr. 3242/2018, O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016, forma consolidată prin O.M.E.N. nr. 3027/2018, O.M.E.N. nr. 5472/2017.
 • Hotărârea nr.11  din 03.04.2018 privind:
  • Aprobarea suplimentării numărului de locuri aprobate conform proiectului planului de școlarizare depus pentru anul școlar 2018-2019, în vederea cuprinderii tuturor copiilor care au solicitat înscrierea în Colegiul Național ” Octavian Goga”, Sibiu, în învățământul primar – clasa pregătitoare, FAZA 3, etapa 1, conform prevederilor din O.M.E.N. nr. 3242/2018, O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016, forma consolidată prin O.M.E.N. nr. 3027/2018, O.M.E.N. nr. 5472/2017.
  • Aprobarea unei zile libere pentru 5 cadre didactice în data de 30.03.2018, Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paștelui catolic și reformat.
 • Hotărârea nr.12  din 26.04.2018 privind:
  • Validarea propunerilor Comisiei de mobilitate privind acordul de principiu pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ pentru 6 cadre didactice;
  • Aprobarea cererii cu nr. de înreg. 809/13/04.2018 privind suspendarea contractului de muncă pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.05.2018 (Concediu îngrijire copil).
  • Aprobarea cererilor de continuitate la suplinire pentru 4 cadre didactice;
  • Aprobarea cererii cu nr. de înreg. 218/31.01.2018, (cerere a cărei soluționare a fost amânată în ședința din februarie a Consiliului de administrație), privind desfășurarea unui program de formare profesională în școală.
  • Elaborarea unui regulament intern privind acordarea voucherelor de vacanță (perioada 01.07.2017-30.11.2018), în conformitate cu O.M.E.N. nr. 3560 din 13.04.2018 pentru aprobarea normelor metodolgice privind acordarea voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat.
  • Constituirea unei Comisii de monitorizare a programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un singur an – în anul școlar 2018-2019 (președinte, dir. adj. prof. Ducu Luminița, membri: prof. pentru învățământul primar Czeko Andrea-Noemi și Varro Margit, consilier școlar Crăciun Simona) de către elevul Serfözö Támás.
  • Prezentarea decontului cursurilor de formare profesională în perioada 01.01.2018-30.04.2018 (11.100 lei).
  • Prezentarea decontului transportului elevilor la olimpiade și concursuri școlare naționale în perioada februarie-aprilie 2018.
  • Prezentarea HCL nr. 138/2017 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului bursei lunare: 1050 burse, din care 1026 burse de studiu, 4 burse de performanță și 20 burse de ajutor social.
  • Aprobarea cererilor a 6 cadre didactice pentru decontarea navetei.
 • Hotărârea nr.13  din 07.06.2018 privind:
  • Aprobarea orarului special in zilele de 11, 13 și 14 iunie, când va avea loc Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, după cum urmează: activitatea didactică în aceste zile se va desfășura începând cu ora 12:00, conform programului din zilele respective;
  • Solicitare către Primăria Municipiului Sibiu, prin care aceasta să ofere avizul favorabil în vederea depunerii candidaturii unității noastre pentru obținerea titulaturii de Colegiu pentru următorii 5 ani;
  • Stabilirea perioadei 13-24.08.2018 pentru depunerea cererilor de transfer ale elevilor;
  • Prezentarea condițiilor pentru atribuirea și distribuirea voucherelor de vacanță unui număr de 116 beneficiari;
  • Respingerea cererii nr. 952 din 2,05,2018 privind înscrierea unui elev în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu;
  • Aprobarea cererilor a 6 cadre didactice pentru decontarea navetei.
 • Hotărârea nr.14  din 06.07.2018 privind:
  • Aprobarea portofoliului cu programe pentru Curriculum la decizia școlii, anul școlar 2018-2019;
  • Aprobarea constituirii grupelor de minimum 15 elevi pentru efectuarea orelor de opțional cuprinse în Curriculum-ul la decizia școlii, începând cu anul școlar 2018-2019;
  • Aprobarea lucrărilor de reparații și achiziționarea obiectelor de inventar în intervalul iunie-septembrie 2018, după cum urmează:
   – Repararea și rașchetarea parchetului din 7 săli de clasă din Corpul A și 7 săli de clasă din Corpul B (suprafață totală 771 mp).
   – Rașchetare parchet și zugrăvit sala 49, Corpul A.
   – Efecuarea de lucrări de reparații la sala de clasă de sub terasa de la etajul al III-lea, Corpul B.
   – Achiziționarea următoarelor obiecte de inventar: 15 scaune pentru catedră – în Corpul A de clădire și 14 scaune pentru catedră – în Corpul B de clădire; 26 scaune pentru cabinetul metodic al profesorilor pentru învățământ primar, Corpul B de clădire.
   – Verificarea etanșeității geamurilor din sălile de clasă și lucrările de reparații care se impun.
  • Prezentarea cererii de demisie din învățământ a doamnei profesor titular pe catedra de chimie, nivel de învățământ gimnazial, limbă de predare germană (cererea nr. 1371 din 19.06.2018);
  • Aprobarea cererii privind acordarea avizului în vederea închirierii spațiului comercial cu destinația chioșc alimentar, din curtea școlii (cererea nr. 1681 din 05.07.2018);
  • Prezentarea Proiectelor Erasmus+ : UNION și De la e-Teacher la e-Learner;
  • Programul de permanență a membrilor Consiliului de administrație pe perioada vacanței de vară, anul școlar 2017-2018.
 • Hotărârea nr.15  din 20.08.2018 privind:
  • Aprobarea cererilor a 10 cadre didactice, privind detașarea în interesul învățământului la Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu, în anul școlar 2018-2019;
  • Prezentarea proiectului de încadrare pentru cadrele didactice titulare, în anul școlar 2018-2019, conform machetei postate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean, Sibiu;
  • Prezentarea mobilităților cadrelor didactice în cadrul Proiectului Erasmus + Acțiunea Cheie K1, după cum urmează: prof. Istrate-Mateescu Mirela și prof. Pircă Lidia (iulie 2018, Portugalia) și prof. Almășan Cosmina și prof. Săvescu Georgiana (august 2018, Irlanda);
  • Aprobarea cererii domnului Negru Petru Lucian, reprezentant al Clubului Sportiv Școlar Sibiu, privind prelungirea contractului pentru folosirea în condiții de gratuitate a sălii de sport a Colegiului, în vederea desfășurării unor activități specifice de antrenament sportiv, săptămânal, în zilele de luni, miercuri și vineri, orele 18-20.

 1,573 total views,  2 views today