Consiliul de administrație

Componența Consiliului de Administrație:

 • Președinte: prof. Dumitru  Laura Florentina – director
 • prof. Apostol Cornelia – director adjunct
 • prof. Ducu Luminița – director adjunct
 • prof. Achim Stoian
 • prof. Nemeș Delia
 • prof. Băguțiu Cornelia
 • d-na Tucă Mariana, consilier superior Serviciu Buget-Contabilitate, reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu
 • d-na Brunchea Mariana Gabriela – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Grecu Bianke Marion – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-nul Cotârlă Liviu – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Oneţ Cristina – președintele Consiliului reprezentativ al părinților
 • d- nul Popovici Florin – reprezentant al părinților
 • d-ra Frătean Denisa Maria, clasa a XII-a B – reprezentant al elevilor

Hotărări ale Consiliului de Administrație:

 • Hotarârea nr.1 din 7.09.2017 privind:
  • acordarea calificativelor cadrelor didactice / personalului didactic;
  • aprobarea încadrării personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018;
  • desemnarea diriginților la clasele a V-a și a IX-a;
  • validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
  • revizuirea R.O.F. și aprobarea R.I.;
  • arpobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru 10 profesori;
  • desemnarea responsabililor comisiilor metodice cu caracter permanent pentru anul școlar 2017-2018 și a celor cu caracter temporar;
  • stabilirea intervalului 6-10 noiembrie 2017 pentru desfășurarea programului ”Școala altfel”;
  • transferurile elevilor de la nivel primar și gimnazial au fost consemnate în Anexa Nr. 6 a Registrului de Procese verbale ale Consiliului de Administrație.
 • Hotarârea nr.2 din 6.10.2017 privind:
  • aprobarea programului ”Școală după școală” de la Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu, în anul școlar 2017-2018;
  • aprobarea propunerilor pentru achiziţionarea obiectelor de inventar și pentru lucrările de reparații în anul financiar 2018;
  • colaborarea cu Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu, în cadrul proiectului ”ULBS-Universitatea elevilor CNFIS-FDI-2017-0434”;
  • aprobarea detașării pentru doamna profesor Gafton Alexandra, ca urmare a vacantării catedrei de matematică, nivelul de învăţământ gimnazial – limbă de predare germană
  • aprobarea Raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2016-2017.
 • Hotarârea nr.3 din 7.12.2017 privind:
  • Aprobarea Proiectului Planului de școlarizare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul școlar 2018-2019;
  •  Aprobarea Raportului final privind activitățile desfășurate în săptămâna Școala altfel (6-10 noiembrie 2017);
  •  Aprobarea decontării navetei cadrelor didactice, pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie;
  •  Aprobarea eliberării duplicatului diplomei de bacalaureat, d-lui Slavu Ioan-Teodor, absolvent al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, în anul școlar 2016-2017;
  •  Acordul de principiu la solicitarea domnului Luca Dan Horațiu, administrator la S.C. Tourism & Hospitality S.R.L., în vederea închirierii unui teren de 8mp, în incinta școlii, pentru amplasarea chioșcului de comercializarea a produselor alimentare pentru elevi. Acordul de principiu la solicitarea domnului Crișca Daniel, reprezentantul firmei S.C. Oprița Business S.R.L., în vederea închirierii unui teren de 8mp, în incinta școlii, pentru amplasarea chioșcului de comercializarea a produselor alimentare pentru elevi;
  •  Aprobarea cererii cu nr. 2460 / 04.12.2017 a d-lui Paraipan Dragoș Constantin, tatăl elevilor: Paraipan David Mircea- cl.a VI-a E, Paraipan Vlad Andrei- cl. I E, Paraipan Diana Elena- cl.a XI-a E;
  •  Aprobarea cererii cu nr. 2449 / 27.11.2017 a d-lui prof. Ioan Galață;
  •  Aprobarea Programului zilei de 22.12.2017
 • Hotarârea nr.4 din 31.01.2018 privind:
  • Aprobarea cererilor domnilor profesori Ionescu Cimarron și Keresztesz C. Ștefan privind menținerea în activitate ca titular în funcția didatică peste vârsta de pensionare;
  • Aprobarea cererilor de întregire a normei didactice de predare-învățare-evaluare în anul școlar 2018-2019, formulate de către doamnele profesor Albu Gabriela, și Sibișan Ana-Mădălina;
  • Aprobarea cererii de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare, în anul școlar 2018-2019, formulată de către doamna profesor Rotaru Florentina Mădălina;
  • Prezentarea cererii domnului Croitoru Victor Constantin (catedra de religie), cu privire la demisia din învățământ;
  • Constituirea unei Comisii în vederea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern, în conformitate cu OMEN nr. 3027/08.01.2018;
  • Rezoluția membrilor Consiliului de Administrație la Memoriul înregistrat cu nr.38/10.01.2018: constituirea unei Comisii de mediere.
 • Hotarârea nr.5  din 8.02.2018 privind:
  • .Aprobarea proiectului planului de încadrare pentru anul școlar 2018-2019;
  •  Numirea domnului profesor Adrian Neamțu ca profesor diriginte la clasa a X-a D și a doamnei profesor Codruța Burlea ca profesor diriginte la clasa a IX-a F;
  • Aprobarea a 36 de cereri privind transferul elevilor de la nivelul primar, gimnazial și liceal în semestrul al II-lea, anul școlar 2017-2018 și respingerea unui număr de 8 cereri;
  • Formularea unei solicitări cu privire la suplimentarea cu 1 post de contabil și 2 posturi de portar;
  • Aprobarea ofertei curriculare la decizia școlii pentru anul școlar 2018-2019;
  • Desfășurarea programului în ziua de 21.02.2018, în perioada desfășurării Probei C – proba scrisă de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională a examenului de bacalaureat național 2018 după cum urmează: orele de curs la nivelul liceal se vor desfășura în intervalul orar 8.00-11.00, astfel încât Proba C să se poată desfășura conform procedurii începând cu ora 12.00;
  • Aprobarea a două cereri de echivalare a studiilor și de reînscriere a elevvilor în învățământul primar;
  • Aprobarea cererii doamnei profesor Sima Mirela, specializarea limba și literatura română, de reîntoarcere în activitate începând cu data de 01.04.2018, ca urmare a încetării Concediului de Îngrijire Copil;
  • Aprobarea cererii  doamnei profesor Teodorescu Iulia (specializarea Teologie didactică ortodoxă – limba și literatura română) care solicită orele de religie ortodoxă rămase vacante, începând cu semestrul al II-lea, an școlar 2017-2108;
  • Aprobarea cererilor de decontare a navetei pentru luna ianuarie 2018, pentru 5 cadre didactice;
  •  Amânarea pronunțării unei rezoluții privind cererea d-nei profesor Pircă Lidia Carmen și cererea d-nei Pleșca Gabriela privind închirierea de spații destinate desfășurării de cursuri de perfecționare și de pregătire profesională, pentru o dată ulterioară, corelată aprobării suplimentării posturilor de portar;
  • Aprobarea cererii cu privire la ocuparea temporară a unei săli de clasă în incinta Colegiului în vederea desfășurării Programului Educațional ”Mind Lab”, în perioada 12.02.2018-31.03.2018, program destinat elevilor din această unitate școlară.

Cadru legislativ:

Top