Tel. 0269.210082
colegiul.goga.sb@gmail.com

Concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu

23.03.2016:

Rezultatele concursului de ocupare a postului de administrator patrimoniu


16.03.2016:

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de administrator patrimoniu:
concurs administrator 2016


23.02.2016:

Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu, studii superioare (inginer, economist) cu o vechime în specialitatea studiilor  de minimum  5 ani,   în data de 22.03.2016, ora 9,00.

Data  limită,  până  la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs,  este de 11.03.2016, ora 14,00.

Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare.

Relaţii suplimentare se obţin la  tel.0269/210082.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

A. Condiţii generale:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii (absolvenţi cu diplomă al învăţământului superior, profilul tehnic sau economic, cu o vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani)
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • Vechime în funcţia de administrator patrimoniu/ gestionar de minimum 5 ani;
 • Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);
 • Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare  (ex. în domeniul SSM, PSI);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;
 • Constituie un avantaj experienţa în funcţia de administrator de patrimoniu/ gestionar  într-o instituţie de  învăţământ.

Atribuţii principale ale postului:

 • Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului
 • Realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor necesare desfășurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ
 • Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea de învățământ
 • Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine
 • Identificarea soluţiilor optime, prin consultare   cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ
 • Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unității de învățământ
 • Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei  tehnico – materiale a unităţii de învăţământ ( propunerea unui plan de achiziţii, estimarea fondurilor necesare pentru achiziţia unor prestării  de servicii  şi a lucrărilor necesare)
 • Gestionarea inventarului mobil si imobil al unității de învățământ
 • Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ
 • Recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de învățământ
 • Gestionarea contractelor de închiriere
 • Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare

Concursul constă în:

 • probă scrisă -2 h
 • probă practică -1 h
 • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;
 5. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de administrator patrimoniu;
 6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

BIBLIOGRAFIE:

 1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
 1. O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
 1. H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 1. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 1. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 1. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 1. ORDIN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 1. O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;
 1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 1. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 1. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI ;

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs Data / perioada Observaţii
Publicarea anunţului 24.02.2016 www.cnogsibiu.ro,  www.isjsb.ro, Tribuna
Depunerea dosarelor de înscriere 25.02.2016-11.03.2016

 ora 900-1400

La secretariatul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Verificarea şi validarea dosarelor 15.03.2016
Proba scrisă 22.03.2016

ora 9:00-11:00

Probă practică – utilizarea PC-ului 22.03.2016

11:30-12:30

Interviu 22.03.2016

 ora 13:00

Afişarea rezultatelor 23.03.2016

ora 11:00

Depunerea contestaţiilor 23.02.2016

11:30-15:00

Afişarea rezultatelor finale 24.03.2016

ora 16:00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, tel. 0269/210082

 42,931 total views,  5 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.