Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

CNOG SIBIU: CONCURS  PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR  STUDII SUPERIOARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU

Str. Mitropoliei nr. 34, 550179 Sibiu, România

directiune@cnogsibiu.ro

secretariat@cnogsibiu.ro

+40 269 210 082 / +40 269 214 781

 

Nr. de înregistrare …..2799……….04.10.2021

 

 

ANUNŢ

 

CONCURS  PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

 STUDII SUPERIOARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

 

 

Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu, organizează concurs, în baza H.G. 286/2011 și H.G. 027/2014, la sediul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu, pentru ocuparea postului contractual  temporar vacant de secretar,  contract de muncă pe perioadă determinată, în data de  20 octombrie 2021 ora 09:00;

Cerinţele pentru înscrierea la concurs sunt: sudii universitare de lungă durată (studii economice), vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 3 ani.

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul COLEGIULUI NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU.

 

 1. Condiții de participare

 

 1. Condiţiile generale de înscriere și participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţii specifice:
 2. Vechime în specialitatea studiilor  de minimum 3 ani;
 3. Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. Word, Excel, baze de date);
 4. Cunoştinţe de accesare platformă SIIR;
 5. Spirit organizatoric;
 6. Abilități de comunicare şi relaţionare;
 7. Abilități de lucru în echipă;
 8. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 9. Constituie un avantaj dacă a mai lucrat în unităţi şcolare, perfecţionare în domeniul resurselor umane;
 10. Disponibilitate pentru program flexibil;
 11. Capacitatea de a lua decizii eficiente.

 

 1. Acte necesare pentru înscrierea la concurs

 

Conform art. 6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate, certificat de naştere sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. Carnetul de muncă și adeverinţă extrasă din REVISAL care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, la sediul Colegiului National ,,Octavian Goga” Sibiu din str. Mitropoliei nr.34,  la secretariatul instituției, cu respectarea programului menționat în graficul desfăşurării concursului.

 

 • Calendarul concursului:

 

Concursul constă în  următoarele etape:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • proba practică
 • interviu

 

Rezultatul etapei de selecţie a dosarelor se va afişa folosind sintagma „admis” sau „respins”.

Se pot prezenta la probele concursului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Se pot prezenta la proba următoare numai candidații care au obţinut minimum 50 de puncte la proba curentă.

Graficul desfăşurării concursului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Colegiului National ,,Octavian Goga” Sibiu şi la telefon 0269/210082.

 

Graficul desfăşurării concursului:

 

Etapa de concurs Data / perioada Observaţii
Publicarea anunţului 05.10.2021 Monitorul oficial partea III-a, posturi gov.ro, Ziarul Bursa, http//cnogsbiu.ro
Depunerea dosarelor de înscriere 06.10.2021-15.10.2021, între orele 9,00-14,00

 

La secretariatul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Verificarea şi validarea dosarelor 17.10.2021, ora 16,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Proba scrisă 20.10.2021-ora 9,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Rezultate proba scrisă 20.10.2021-ora 12,30 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Contestaţii proba scrisă 20.10.2021-ora 13,00-14,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Proba practică 21.10.2021-ora 9,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Rezultate proba practică 21.10.2021-ora 12,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Contestaţii  proba practică 21.10.2021-ora 12,00-13,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Interviu 21.10.2021-ora 13,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu
Afişarea rezultatelor finale 22.10.2021-ora 14,00 Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” Sibiu

 

Tematica pentru postul de secretar

 • Acte studii şi documentele şcolare din învățământul preuniversitar
 • Cunoştinţe de legislaţie privind acordarea burselor, decontarea transportului, acordarea de rechizite elevilor din învățământul preuniversitar, emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor pentru elevi
 • Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
 • Arhivarea şi circuitul documentelor
 • Cunoştinţe bune de operare pe calculator

BIBLIOGRAFIE:

 

 • OMENCS nr. 5447/ 2020 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu completările și modificările ulterioare;
 • Statutul elevului 4742/10.08.2016
 • OMENCS nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, actualizată;
 • OMECTS NR. 5576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, actualizat și modificat prin Ordin 3470/ 07.03.2012 (de modificare și completare a Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat), cu completările și modificările ulterioare, a Ordinului 5085/2020;
 • Legea 126/ 2002 pentru aprobarea Ordinului 33/ 2001 privind acordarea de rechizite școlare, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea 16/ 1996 Legea Arhivelor Naționale, cu completările și modificările ulterioare;
 • G. 286/ 2011 și H.G. 1027/ 2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordinul 4426/2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

 

 

Preşedinte comisie de concurs,

DIRECTOR,

Prof. Tischer Alexandra Maria

 

 

 

 

 

 

 

 1,709 total views,  12 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.